ชีวิตและการงาน

คนไทยฆ่าตัวตายกันเยอะไหม

Published 12 มี.ค. 2019

By พนิต ภู่จินดา

Suicide-smart-living-Rabbit-Today-banne-1

ในฐานะคนที่ใช้ชีวิตมามากแล้ว ก็เริ่มมองหาทางตายอย่างสงบ หาข้อมูลนู่นนี่ไปเรื่อย ก็ดันไปเจอการจัดอันดับประเทศที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ได้ความว่า…

ปี 2016 ใน 176 ประเทศทั่วโลก มีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ 10.6 คนต่อประชากร 100,000 คน หรือประมาณ 800,000 คนต่อปี ประมาณว่าทุกๆ 40 วินาที จะมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน ถ้าแยกเป็นทวีป จะพบว่าทวีปยุโรปมีอัตราการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายถึง 15.4 คน ต่อประชากร 100,000 คน รองลงมาคือทวีปเอเชียใต้และตะวันออก 13.2 คนต่อประชากร 100,000 คน 

โดยประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายสูงๆ อยู่ในทวีปยุโรปตะวันออก ประเทศลิทัวเนียเป็นอันดับ 1 ของโลกที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายสูงถึง 31.9 คนต่อประชากร 100,000 คน อันดับ 2 คือรัสเซีย 31.0 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วนทวีปที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายต่ำที่สุด คือทวีปตะวันออกกลาง 3.9 คนต่อประชากร 100,000 คน 

หันมาดูประเทศไทยของเรา พบว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเป็นอันดับที่ 31 ของโลก 14.4 คนต่อประชากร 100,000 คน มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ 9.9 คนต่อประชากร 100,000 คน (อันดับที่ 61 ของโลก) และลาว 8.6 คนต่อประชากร 100,000 คน (อันดับที่ 78)

คนไทยฆ่าตัวตายกันเยอะไหม,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

ส่วนประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายน้อยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนคือประเทศฟิลิปปินส์ 3.2 คนต่อประชากร 100,000 คน (อันดับที่ 155) แสดงว่าประเทศไทยมีอะไรบางอย่างที่ผลักดันให้ประชาชนตัดสินใจฆ่าตัวตายสูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวละ เพราะองค์การอนามัยโลกบอกว่า 80% ของคนที่เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายมาจากประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

สืบค้นต่อไปก็พบว่ากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงไว้ในปี 2016 ว่า มีคนพยายามฆ่าตัวตายถึง 53,000 คน หรือ 6 คนต่อชั่วโมง และฆ่าตัวตายสำเร็จ 4,131 คน (6.35 คนต่อประชากร 100,000 คน ต่ำกว่าข้อมูลของ WHO ถึง 2.4 เท่า) เป็นชายมากกว่าหญิงถึง 4 เท่าตัว การฆ่าตัวตายทำให้ประเทศไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี โดยมีสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตาย 5 ประการ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สุรา ยาเสพติด สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ โดยที่ผู้ชายฆ่าตัวตายด้วยปัญหาทางจิต สุราและยาเสพติดเป็นหลัก ส่วนผู้หญิงมักจะฆ่าตัวตายด้วยเหตุด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและผิดหวังจากความรัก

จากต้นเหตุการฆ่าตัวตายทั้ง 5 ประการข้างต้น เห็นได้ว่าสาเหตุมาจากทั้งภาวะทางสังคมที่กดดัน ความคาดหวัง และแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ทำให้สังคมไทยลดความเป็นครอบครัวและชุมชนลงไปเรื่อยๆ ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ในอีกมุมหนึ่งก็แสดงถึงความอ่อนแอของหน่วยงานของรัฐในการจัดการปัญหายาเสพติดทำให้คนเหล่านั้นไม่สามารถควบคุมสติได้ ต้นทางของปัญหาเหล่านี้มีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะสังคมไทยกำลังเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีคนโสดและคนที่อยู่คนเดียวมากขึ้น ค่าครองชีพและการแข่งขันทางเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยาเสพติดก็มาในรูปแบบใหม่ๆ เข้าถึงง่ายขึ้นและเปลี่ยนตัวเองหนีการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสู่ช่องทาง Social Network ต่างๆ 

ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งจากภายในจิตใจของบุคคลให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยยืนหยัดกับสภาวการณ์ต่างๆ ต่อไปได้อย่างมั่นคงAdvertising