ข่าว

เลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่

Published 11 ก.ย. 2019

By Rabbit Today

เลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่

จัดว่าเป็นข่าวดีเลยละ เมื่อ กทม. เลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่ จากเดิมเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เลื่อนเป็น 1 ตุลาคม 2563 แต่ครัวเรือนที่มีขยะมากกว่า 500 ลิตร และภาคธุรกิจ อาจต้องจ่ายในอัตราใหม่ทันที

จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลต่อการใช้จ่ายต่อภาคครัวเรือนและธุรกิจ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีสมาชิกหารือว่า ทุกวันนี้ กทม. ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ เป็นหนี้กว่า 6,500 ล้านบาท หากเลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่ออกไปเป็นปีหน้าทั้งหมด กทม. จำเป็นต้องแบกรับภาระตรงนี้ต่อไป จึงขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่ เฉพาะครัวเรือนที่มีปริมาณขยะไม่เกิน 500 ลิตร แต่ครัวเรือนที่มีขยะมากกว่านั้นและภาคธุรกิจ ควรจัดเก็บค่าขยะในอัตราใหม่ตามกำหนดเวลาเดิม

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและกำจัดขยะใหม่

เลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่

  1. กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บ-ขน 40 บาทต่อเดือน (เดิม 20 บาท/ เดือน) เพิ่มค่ากำจัด 40 บาทต่อเดือน รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน
  2. กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/ วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บ-ขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) และค่ากำจัดหน่วยละ 70 บาท
  3. กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขน 2,450 บาทต่อเดือน (เดิม 2,000 บาท/ เดือน) และค่ากำจัด 2,650 บาท/ เดือน
  4. กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บ-ขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท ) และค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท

สำหรับการจัดเก็บขยะเป็นครั้งคราว

  1. ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บ-ขน ครั้งละ 125 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) และค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท
  2. เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) และค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท
  3. เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250 บาท

จากเดิม กทม. จะจัดเก็บเฉพาะค่าเก็บขน โดยในส่วนของบ้านเรือนคิดค่าขยะ 20 บาทต่อเดือน แต่ได้แก้ไขกฎหมายให้มีแยกเป็นค่าเก็บขนขยะ และค่ากำจัดขยะ โดยสำหรับบ้านเรือนทั่วไป อัตราใหม่จะเป็นค่าเก็บขน 40 บาท และค่ากำจัดขยะอีก 40 บาท รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า จากที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน 

ในส่วนของธุรกิจหรือสถานประกอบการที่มีขยะเพิ่ม ก็มีอัตราการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะที่จัดเก็บในทุกประเภทAdvertising