ข่าว

เปิดสวนสาธารณะทั่วกรุง ให้ผู้พิการทางสายตานำสุนัขนำทางเข้าใช้บริการได้

Published 12 ส.ค. 2019

By Rabbit Today

เปิดสวนสาธารณะทั่วกรุง ให้ผู้พิการทางสายตานำสุนัขนำทางเข้าใช้บริการได้

จากกรณีของคุณทราย-น.ส.คีริน เตชะวงษ์ธรรม ผู้พิการทางสายตา และลูเต้อร์-สุนัขนำทาง ได้เข้าพบ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อขอให้ กทม.แก้ปัญหาและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้สุนัขนำทางในชีวิตประจำวัน เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่ได้รับการอำนวยความสะดวก 

ล่าสุดสำนักสิ่งแวดล้อมได้ประชุมชี้แจงให้หัวหน้าสวนสาธารณะได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิของผู้พิการที่สามารถนำสุนัขนำทางที่มีใบรับรองเข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะทุกแห่งของกรุงเทพมหานครได้ โดยให้หัวหน้าสวนฯ แจ้งและกำชับเจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะทุกแห่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่ผู้พิการและสุนัขนำทางตลอดระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริการด้วย 

โดยจะดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดบริเวณประตูทางเข้า-ออก เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป นอกจากนี้จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึงการอนุญาตให้ผู้พิการสามารถนำสุนัขนำทางเข้ามาในพื้นที่สวนสาธารณะ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม

สำหรับในประเด็นการเข้าถึงสถานที่ราชการของสุนัขนำทาง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 71 วรรค 3 ได้ระบุให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20 (8) กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 

โดยให้สิทธิ์ที่จะนำสัตว์นำทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใดๆ ติดตัวไปในยาพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมของต่างประเทศและประเทศไทยมีความแตกต่างกัน ที่ประชุมจึงเสนอทางเลือกในการเข้าสถานพยาบาลได้ตามความเหมาะสม โดยเมื่อมาถึงสถานพยาบาลจะจัดให้มีสถานที่ดูแลสำหรับสุนัขนำทางที่ไม่รบกวนผู้ป่วยท่านอื่น รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ไม่รบกวนตัวสุนัขเอง และจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้พิการไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องการรับบริการ 

แต่ทั้งนี้ต้องเป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาโดยเฉพาะ ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงการฝึกสุนัขดมกลิ่นของศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกสุนัขเพื่อนำทางผู้พิการ หลังจากนี้จะหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งได้รับการสนับสนุนสุนัขจากประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของศูนย์ฝึกสุนัขที่มีมาตรฐาน  

ในขณะนี้ในประเทศไทยคาดว่ามีคุณทรายเพียงคนเดียวที่มีสุนัขนำทางที่ผ่านการฝึกอย่างถูกต้องและมีใบรับรอง แต่ในอนาคตอาจมีชาวไทยคนอื่นหรือมีนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาที่มีสุนัขนำทางเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย Advertising