ธุรกิจและการเงิน

‘ลิขิตฟ้า’ หรือจะสู้ ’มานะตน’ จริงหรือไม่

Published 21 เม.ย. 2019

By นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

Iddhipada-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

‘ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น’

เรามักจะได้ยินได้ฟังภาษิตนี้กันมานาน ซึ่งหากพินิจพิเคราะห์แล้วก็เชื่อได้ว่า ทุกคนคงเห็นด้วยว่าความพยายามคือส่วนสำคัญที่่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายไว้

แต่เพียงแค่ความพยายามอย่างเดียวนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือไม่ นั่นคงเป็นคำถามที่หลายคนคิดใคร่ครวญด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในยามที่ท้อแท้ เหน็ดเหนื่อย แต่ยังไม่สำเร็จดังที่หวังตั้งใจไว้

หากเรามองในแง่พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอิทธิบาท 4 ว่า คือฐานแห่งความสำเร็จซึ่งประกอบไปด้วย 

ฉันทะ คือ ความพึงพอใจในสิ่งที่ทำ 

วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียร 

จิตตะ คือ ความมุ่งมั่น 

วิมังสา คือ การหมั่นสอดส่องในผลของสิ่งที่ทำ

ดังนั้น ความพยายามจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากอิทธิบาท 4 และส่งผลไปถึงความสำเร็จด้วยก็เช่นกัน

แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าอิทธิบาท 4 คือ ‘ฐาน’ ของความสำเร็จ พระองค์ไม่ได้สอนว่าหากมีอิทธิบาท 4 แล้วจะต้องสำเร็จ ‘แน่นอน’ ซึ่งก็สอดคล้องกับอนิจจังในไตรลักษณ์ ที่หมายถึงว่าสิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่แน่นอนนั่นเอง

เมื่ออิทธิบาท 4 และความพยายามเพียงอย่างเดียวยังไม่ทำให้ประสบความสำเร็จได้แน่นอน ดังนั้น องค์ประกอบที่เหลืออยู่คืออะไร คำถามนี้อาจทำให้คิดต่อไปได้อีกว่า ‘สติปัญญาและความรู้ความสามารถ’ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ 

แต่สติปัญญาและความรู้ความสามารถนั้นน่าจะเป็นตรรกะที่มีเหตุมีผลชัดเจน เพราะหากไม่มีสติปัญญาและความรู้ความสามารถก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ว่าจะทำงานสิ่งใดได้สำเร็จ เพียงแต่ว่า แค่มีสติปัญญาและความรู้ความสามารถอีกทั้งถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท 4 จะเพียงพอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ดังที่เรามักจะเห็นได้จากตัวอย่างในชีวิตจริงมากมายที่หลายคนทั้งเก่ง เฉลียวฉลาด ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจอย่างไม่ลดละ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น จึงน่าจะมีองค์ประกอบอื่นอีกที่มีนัยสำคัญที่เราอาจจะมองข้ามไป

‘โชค’ และ ‘โอกาส’ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ และเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด

นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Catania ในอิตาลีได้ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีทางสถิติศาสตร์ด้วยการสร้าง Simulation กับคอมพิวเตอร์ พบว่า โชคและโอกาส มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างน่าตกใจ 

เพราะโชคและโอกาสนั้นกลับมีสัดส่วนถึง 80% ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ขณะที่สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรมีสัดส่วนรวมกันเพียงแค่ 20% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ดังนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่า เราคงไม่ต้องทำอะไรกันอีกนอกจากแค่รอโชคและโอกาสให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จ แต่หมายความว่า เราต้องเพิ่มโอกาสให้กับตัวเราเองต่างหาก

ในแง่การทำธุรกิจนั้นหมายความว่า เราต้องขยายสังคมรอบตัวเราให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น พบปะผู้คนให้มากขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์บุคคลที่มีศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันท่วงที เพื่อสร้างโอกาสที่จะเกิดโชคให้กับตัวเราเองซึ่งมีผลถึง 80% ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ

เพราะไม่มีใครสามารถบันดาลโชคให้เกิดขึ้นได้ แต่เมื่อใดที่เรามีโอกาสมากขึ้น โชคก็ย่อมเกิดขึ้นได้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันAdvertising