ค้นพบ "การออม" 27 รายการ

เลือกตามหมวด

แม้แต่เรื่องของการออมเงิน นักออมยังต้องมีเทคนิคการออมให้มีแต้มต่อ ซึ่งเป็นอันรู้กันว่า ในบรรดาช่องทางออมเงินทั้งหมดนั้น ไม่มีการออมชนิดไหนที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือน ได้มากเท่ากับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) อีกแล้ว เพราะนี่คือการออมประเภทเดียวที่คุณมีคนมาช่วยสมทบเงินออมอีกแรง

หลังจาก Update การลงทุนครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอัตราตอบแทนเฉลี่ยขาดทุน 7.33% และการลงทุนในพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนขาดทุน 1.25% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยครึ่งปีแรกเท่ากับ 1.29% ต่อปี

หัวใจที่สำคัญของการเป็นคนรวยที่มีสถานะทางการเงินที่ดี จึงต้องระมัดระวังไม่ให้หัวใจการเงินเกิดรูรั่วจากการก่อหนี้ แล้วทำให้เงินทองในอนาคตต้องสูญเสียกับการชำระคืนเจ้าหนี้ต่างๆ ในอนาคต